1. Dzieci przyprowadzane są do szkoły tylko przez jednego rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Rodzic / opiekun dziecka przedszkolnego wprowadza i odbiera dziecko ze szkoły korzystając z drzwi wejściowych znajdujących się od strony placu zabaw.
 3. Rodzic / opiekun dzieci może wejść z dziećmi jedynie do wyznaczonej strefy w szkole przy czym rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe (rodziców / opiekunów).
 6. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica / opiekuna dziecka.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestniczenie dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę jest zabronione.
 8. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas jego przyjmowania do szkoły lub w czasie pobytu w szkole przez wyznaczonego pracownika placówki. Jeżeli temperatura ciała dziecka będzie podwyższona, rodzice dziecka są zobowiązani do jego odebrania ze szkoły.
 9. Dziecko zaopatrzone jest w podpisany worek (ewentualnie siatkę) na buty i kurtkę, który zostaje w szkole.
 10. Rodzic / opiekun dziecka 6-letniego, który przyprowadza dziecko do szkoły wchodzi z nim na II piętro i przekazuje je nauczycielowi. Dziecko zaopatrzone jest w podpisany worek (ewentualnie siatkę) na buty i kurtkę, który zostaje w szkole.
 11. Rodzic / opiekun dziecka odbierając dziecko ze szkoły musi na życzenie pracownika szkoły okazać upoważnienie do odbioru dziecka oraz dowód osobisty.
 12. Jeżeli dziecko po zajęciach dydaktycznych przebywa pod opieką świetlicy, rodzic podaje pracownikowi pełniącemu dyżur w wydzielonej strefie przy wejściu głównym imię i nazwisko dziecka oraz grupę przedszkolną. Pracownik dyżurujący odbiera dziecko z tzw. „świetlicy”, a następnie prowadzi je do wyjścia, gdzie czeka rodzic / opiekun prawny dziecka.
 13. Rodzic i opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze szkoły musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5m.
 14. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami / opiekunami dziecka telefonicznie, dlatego wymagane jest podanie aktualnych numerów obydwojga rodziców.
 15. Zabronione jest przynoszenie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.