1. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu do świetlicy. Dzieci używają tylko własnych przyborów w czasie zajęć (ołówki, kredki, farbki itp.). Świetlica udostępnia materiały papiernicze oraz przybory i przedmioty, które dadzą się łatwo zdezynfekować.
  2. Na korytarzu przed wejściem do świetlicy będą znajdować się wieszki na wierzchnie ubrania dzieci.
  3. Przez pierwsze dwa tygodnie września rodzice i osoby upoważnione przyprowadzają uczniów klas pierwszych do świetlicy z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
  4. Odbiór dzieci ze świetlicy przez rodziców / opiekunów odbywać się będzie bez wchodzenia do przestrzeni publicznej szkoły za okazaniem upoważnienia.
  5. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
  6. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  7. Oprócz dzieci zapisanych do świetlicy opieką obejmowani będą również uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii.