1. Do szkoły dzieci przyprowadzane są tylko przez jednego rodzica / opiekuna dziecka.
 2. Rodzic / opiekun dziecka z klasy 1 - 3 wprowadza i odbiera dziecko ze szkoły korzystając z drzwi wejściowych znajdujących się od strony placu zabaw.
 3. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe (rodziców / opiekunów).
 5. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica / opiekuna dziecka.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestniczenie dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę jest zabronione.
 7. Rodzice / opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas jego przyjmowania do szkoły lub w czasie pobytu w szkole przez wyznaczonego pracownika placówki. W przypadku podwyższonej temperatury ciała, rodzic / opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.
 8. Rodzice / opiekunowie uczniów nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 9. Rodzic / opiekun dziecka z klasy 1 przez okres adaptacji dziecka (2 tygodnie) odprowadza dziecko do sali lekcyjnej (II piętro), pomaga dziecku przebrać się, spakować odzież wierzchnią do worka i przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela. Po zakończeniu zajęć nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy szkolnej (dotyczy uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej) oraz odprowadza pozostałe dzieci przebrane w odzież wierzchnią przed budynek szkoły, gdzie przekazuje dzieci pod opiekę rodziców / opiekunów.
 10. Rodzic i opiekun przyprowadzający / odbierający dziecko do / ze szkoły musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 11. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko uczestniczące w zajęciach szkolnych w maseczkę ochronną oraz opakowanie, w którym dziecko będzie przechowywać zdjętą w sali lekcyjnej maseczkę.
 12. Zabronione jest przynoszenie do szkoły przez uczniów zbędnych przedmiotów lub zabawek.