1. Uczniowie z klas 1 - 3 wchodzą / wychodzą do / ze szkoły wejściem od strony placu zabaw po odkażeniu rąk płynem dezynfekcyjnym.
  2. Na terenie szkoły w pomieszczeniach ogólnodostępnych uczeń ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej, która może być zdjęta z twarzy jedynie w sali, w której uczeń ma lekcje.
  3. Uczeń zakłada maseczkę ochronną w czasie lekcji, gdy odpowiada przy tablicy szkolnej lub podchodzi do nauczyciela.
  4. Uczeń przynosi do szkoły opakowanie, w którym w czasie lekcji przechowuje maseczkę ochronną.
  5. Każdego ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  6. Uczeń zachowuje dystans społeczny 1,5 metra na całym terenie szkoły.
  7. W przypadku pogorszenia samopoczucia uczeń zgłasza natychmiast ten fakt nauczycielowi.
  8. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się jedynie na jego stoliku szkolnym. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  9. W czasie pobytu w szkole, uczeń bezwzględnie stosuje się do poleceń pracowników szkoły w celu należytego zachowania reżimu sanitarnego.