1. Uczniowie z klas 4 - 8 wchodzą i wychodzą ze szkoły korzystając z wejścia głównego.
  2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  3. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica / opiekuna dziecka.
  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestniczenie dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę jest zabronione.
  5. Rodzice / opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas jego przyjmowania do szkoły lub w czasie pobytu w szkole przez wyznaczonego pracownika placówki. W przypadku podwyższonej temperatury ciała, rodzic / opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.
  6. Rodzic i opiekun przyprowadzający / odbierający dziecko do / ze szkoły musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  7. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami / opiekunami dziecka telefonicznie na numery telefonów zapisane w dzienniku elektronicznym.
  8. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko uczestniczące w zajęciach szkolnych w maseczkę ochronną oraz opakowanie, w którym dziecko będzie przechowywać zdjętą w sali lekcyjnej maseczkę.
  9. Zabronione jest przynoszenie do szkoły przez uczniów zbędnych przedmiotów.