Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach.
  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

- w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych;
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

- multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. - zdjęcia z wydarzeń sprzed 23 września 2020 r. nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Karczewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 586811817.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 Kartuzy.
- Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia od ulicy Wzgórze Wolności. Do jednego z wejść prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz kierownik gospodarczy.
- W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
- Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.