Od listopada 2011 r. dzieci z klas młodszych uczestniczą w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone zajęcia wspomagające czytanie i pisanie mają na celu doskonalenie techniki czytania, usprawnianie czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania oraz niwelowania napięć emocjonalnych oraz podnoszenie poczucia własnej wartości.

W klasach pierwszych szczególnie duży nacisk kładzie się na doskonalenie funkcji percepcyjno - motorycznych niezbędnych w procesie nauki czytania i pisania. W klasach drugich i trzecich wyrabia się wrażliwość ortograficzną oraz wypracowuje nawyk poprawnego pisania pod względem ortograficznym. Realizację powyższych zadań wspomagają różnorodne pomoce w postaci kart pracy i gier dydaktycznych. Dzieci chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach. Każdy z uczniów robi postępy na miarę swoich możliwości.

Beata Hinc