Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 • 01
  01
 • 02
  02
 • 03
  03
 • 04
  04
 • 05
  05
 • 06
  06
 • 07
  07
 • 08
  08
 • 09
  09
 • 10
  10
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 16
  16
 • 17
  17
 • 18
  18
 • 19
  19

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły oraz w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po nich.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu rozwój fizyczny,
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności oraz samorządności uczniów,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem.

Nasza świetlica, by zapewnić opiekę, bezpieczeństwo i rozwój naszych uczniów realizuje również programy własne "Świetlica drugim domem" i "Świetlica pomaga pokonać trudności w nauce czytania i pisania".

Zadania, organizację i zasady postępowania reguluje Regulamin Świetlicy.

Poniżej zamieszczamy Kartę Zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Back to top