W obecnym roku szkolnym uczniowie klasy 6a biorą udział w innowacji pedagogicznej z języka angielskiego i języka niemieckiego pt. "Let's make a movie! / Machen wir einen Film? - multimedia dla zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim", której pomysłodawczyniami i autorkami są p. Lidia Jończak i p. Anna Warmowska. Zadaniem uczniów jest nagrywanie dialogów tematycznych w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie są podzieleni w pary i grupy trzyosobowe. Zadaniem grup jest napisanie tych samych, krótkich scenek oraz dialogów w języku angielskim i niemieckim na określony temat oraz odegranie dialogu. Treści programowe innowacji zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego oraz o zainteresowania uczniów.

Oferowana forma zajęć przyczyni się do pogłębienia znajomości języka angielskiego i niemieckiego, ale przede wszystkim zmotywuje uczniów do samodzielnego działania. Jest efektem obserwacji i spostrzeżeń w trakcie wieloletniej pracy na stanowisku nauczyciela języka obcego. Poza tym, uwzględni zainteresowania uczniów, poszerzy zakres słownictwa, umiejętności komunikacyjne, a także w pełni wykorzysta ich potencjał i zdolności.

Cel główny innowacji:

  • pokazanie uczniom możliwości technicznych jakie stwarza komputer, Internet, rzutnik i oprogramowanie multimedialne;
  • uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Cele szczegółowe innowacji:

  • znajomość środków i funkcji językowych oraz sprawne posługiwanie się ich zasobem w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
  • rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym,
  • tworzenie i nagrywanie dialogów w parach lub grupach w zakresie podstawy programowej II etapu edukacyjnego – klasy IV – VIII,
  • umiejętność reagowania w sytuacjach życia codziennego w języku angielskim i języku niemieckim,
  • sprawne posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym,
  • operatywne posługiwanie się technologią.

Linki do przykładowych filmów uczniów (film1, film2, film3, film4).