Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński ogląda pomoce dydaktyczne STEAM podczas konferencji ERASMUS+.

W dniu 19 października w szkole odbyła się konferencja pt. Erasmus+ "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Było to podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez "Dwójkę" w latach 2020 – 2023. W konferencji udział wzięli nauczyciele i uczniowie z Dwójki oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, Kierownik Wydziału Oświaty p. Elżbieta Rejter, dyrektorzy szkół z Gminy Kartuzy oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Natalia Gronda. Konferencję poprowadził dyrektor szkoły p. Piotr Kloczkowski, który przedstawił zrealizowane przez szkołę wcześniej projekty (ERASMUS+, PO WER), w których nauczyciele oraz uczniowie od 2016 roku wzięli udział i się szkolili. Następnie przedstawione zostały wszystkie szkolenia zrealizowane podczas projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", w których wzięło udział 15 nauczycieli w 25 zagranicznych mobilnościach. Wśród tych mobilności znalazło się: 6 wyjazdów typu Job Shadowing, 8 szkoleń językowych oraz 11 szkoleń metodycznych.

Podczas konferencji dyrektor szkoły omówił plany "Dwójki" na najbliższe lata, a więc realizacja projektu "Zielone kroki po Europie – rozwój kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz ICT i kompetencji językowych uczniów z SP nr 2 w Kartuzach", wymiana ze szkołą w Czechach (ERASMUS+), kontynuacja wymiany polsko – niemieckiej ze szkołą z Hamm z Niemiec.

Na koniec spotkania przekazano szkole nową pracownię komputerową, wyposażoną w komputery najnowszej generacji oraz dostęp do platformy Liga Niezwykłych Umysłów. Ponadto po konferencji, zaproszeni goście mogli obejrzeć w jaki sposób szkolenia nauczycieli przeniosły się na pracę z uczniami. W jednej z sal uczniowie prezentowali swoje umiejętności ICT w pracy z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi (drukarka 3d, klocki LEGO Mindstorm, MakeBlock, Ozoboty, nauka programowania w środowisku BeCreo, ScotieGo!). W drugiej sali można było podejrzeć zajęcia z edukatorem Europejskiej Agencji Kosmicznej p. Marty Skrzypkowskiej. Zajęcia dotyczyły satelit, ich zastosowania i funkcji jaką pełnią. Podczas spotkania nastąpiło na „żywo” połączenie z satelitą meteorologicznym oraz próba ściągnięcia zdjęcia prezentującego aktualną sytuację pogodową. Konferencję można uznać za udane wydarzenie. Zaproszeni goście mogli wymienić się opiniami i radami na tematy dotyczące udziału w projektach mobilnościowych oraz podejrzeć zajęcia odbywające się w obu salach. Rozmowom nie było końca.

Trzy nauczycielki stoją na schodach w szkole językowej na Malcie prezentując otrzymane certyfikaty.

W dniach 20.08 – 03.09.2023 r., trzy nauczycielki z naszej szkoły: p. Edyta Słomczyńska, p. Agnieszka Szmit oraz p. Gabriela Pioch wzięły udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego, który odbył się na Malcie w szkole językowej CLUBCLASS w mieście St. Julians. Lekcje prowadzili znakomici wykładowcy. Każdego dnia odbywały się zajęcia, które składały się z dwóch części: gramatyki oraz konwersacji. W szkole panowała świetna atmosfera. Różnorodne środowisko kursantów wymuszało na uczestnikach konieczność porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim, co było doskonałą zaletą skutecznej nauki języka. Dzięki nowym technologiom, pogłębianej znajomości języka angielskiego, kontakty te mogły zamienić się w przyjaźnie. Poznawanie siebie nawzajem było doskonałą okazją do rozmów i nieustannej nauki nie tylko z książki, ale i w praktyce. Otoczenie się anglojęzycznymi mediami, sklepami, osobami dostarczyło kontaktu z żywym językiem. Dzięki wyjazdowi uczestniczki uczyły się nie tylko języka angielskiego na wybranym przez siebie poziomie, ale również poznawały kulturę Maltańczyków, tradycje i zwyczaje oraz zabytki. Kursy takie jak ten, na Malcie, są bardzo ważne dla nauczycieli – poszerzają horyzonty, wzbogacają wiedzę, doświadczenie, wzmacniają europejski wymiar szkoły. Kurs zakończył się otrzymaniem przez uczestniczki certyfikatów.

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach siedzą przy stole podczas szkoenia metodycznego we Włoszech.

W dniach 03 - 07 lipca nauczycielki z naszej szkoły: p. Anna Warmowska oraz p. Lidia Jończak, w ramach projektu ERASMUS+ Edukacja szkolna (mobilność kadry edukacji szkolnej) miały możliwość rozwijanie swoich kompetencji metodycznych w zakresie nauczania metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) w szkole Jump Associazione Culturale w Soverato we Włoszech. Kurs miał na celu przybliżyć metodykę nauczania CLIL oraz podstawy i założenia tej metody. Zajęcia podczas kursu prowadzone były w języku angielskim.

Po części teoretycznej zajęć, która odbyła się w sali wykładowej szkoły w Soverato, kursantki wraz z grupą nauczycieli z Francji, Czech i Rumuni wzięły udział w zajęciach praktycznych, które odbyły się w różnych miejscach w miejscowości Soverato. Podczas kursu nauczycielki miały także możliwość poznania i porównania sytemu edukacji w innych krajach. Wszyscy nauczyciele w chwilach wolnych wymieniali się swoimi doświadczeniami w nauczaniu języków obcych oraz innych przedmiotów. Była to okazja do poznania również innych kultur i tradycji.

Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach prezentują się do zdjęcia wraz z innymi uczestnikami szkolenia metodycznego w Hiszpanii.

W dniach 05 – 09 czerwca odbyła się kolejna mobilność naszych nauczycieli w ramach projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Trzy nauczycielki odbyły kursy metodyczne w Maladze w Hiszpanii. Pani Anna Myszk ukończyła kurs "7 Steps to Project Based Learning". Kurs koncentrował się na praktycznym uczeniu się, jednocześnie definiując i wyjaśniając teoretyczne podstawy PBL. Jest to metoda nauczania, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez pracę przez dłuższy czas w celu zbadania i udzielenia odpowiedzi na trudne i złożone pytania, problemy lub wyzwania. Dzięki technikom uczenia się opartego na współpracy uczniowie w zespołach badają te istotne pytania, aby stworzyć znaczące doświadczenie edukacyjne.

Panie Małgorzata Jaworowska i Grażyna Mierska odbyły kurs "STEAM: The New Way of Teaching and Learning". Mottem tego kursu było "Learning by Doing" (nauka przez praktykę). Panie odbyły wycieczkę po wszystkich dziedzinach tworzących edukację STEAM i opracowały kilka multidyscyplinarnych projektów w odniesieniu do konkretnych dziedzin. Na koniec kursu stworzyły własny projekt STEAM korzystając z niezbędnych narzędzi programistycznych.

Oprócz wiedzy merytorycznej, zdobytej podczas kursów, nauczycielki z Dwójki miały okazję poznać region Andaluzji, pracować w międzynarodowym i międzykulturowym zespole. Poznały system edukacji Hiszpanii oraz innych krajów. Podniosły swoje kompetencje językowe oraz umiejętności społeczne.

Nauczyciele p. Ewa Derbich i p. Bartłomiej Kulwikowski przyglądają się pracy uczniów podczas szkolenia w szkole Osnovna šola Dobje w Słowenii.

W dniach 15 – 19.05.2023 r. nauczyciele p. Kinga Kołecka – Konkol, p. Ewa Derbich, p. Wioletta Stoltmann i p. Bartłomiej Kulwikowski wzięli udział w kursie metodycznym w Osnovna sola Dobje w Słowenii. Kurs nosił nazwę "Benchmarking Slovenian Schools". Celem kursu było przede wszystkim wdrożenie w pracy umiejętności przekazywania przez nauczycieli nie tylko uczących przedmiotów matematyczno – przyrodniczych kompetencji STEAM, logicznego i abstrakcyjnego myślenia, sieciowania i łączenia, umiejętności wymaganych na rynku pracy. Udział w kursie umożliwił nauczycielom nie tylko podniesienie kompetencji językowo – komunikacyjnych, ale również zmotywował i utwierdził w przekonaniu, że należy ciągle doskonalić swoje umiejętności. Była to nie tylko wspaniała przygoda, ale przede wszystkim ważne doświadczenie zawodowe, które pozytywnie wpłynie na dalszą pracę w szkole oraz efektywność nauczania.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach obserwują zajęcia techniczne w szkole w Hiszpanii.

Troje nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu szkolenia kadry pedagogicznej Erasmus+ KA1, tytuł projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Wizyta w hiszpańskiej szkole została zrealizowana zgodnie z założeniami "job shadowing", czyli obserwacji pracy na podobnym stanowisku i odbyła się w dniach 8 – 12 maja 2023 r. w zespole szkół IES San Sebastián de La Gomera w Hiszpanii.

Podczas mobilności nauczyciele mieli możliwość obserwować zajęcia dydaktyczne w szkole, które swoim profilem nawiązywały do metodologii STEAM. Uczestniczyli w zajęciach matematyki, fizyki, plastyki, techniki, języków obcych i wielu innych. Obserwowali stosowane przez nauczycieli metody oddziaływania wychowawczego na uczniów, a także pracę z uczniami różnymi metodami (metoda projektu czy praca w grupach). Nasi nauczyciele poznali metody włączania w pracę szkoły uczniów z potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i innymi, obserwowali zajęcia indywidualne oraz zajęcia z elementami edukacji włączającej. Obserwowali zajęcia językowe oraz zajęcia z wdrażanymi elementami dwujęzyczności (CLIL). Dzięki spotkaniom i rozmowom z nauczycielami różnych przedmiotów, nasi nauczyciele poznali system wewnętrzny pracy w szkole i organizację zajęć. W trakcie wizyty nauczyciele mieli możliwość spotkania się z dyrektorem placówki p. Ramónem Correa Magdalena, który przedstawił system edukacji w Hiszpanii, podstawy zarządzania placówką edukacyjną oraz pracę kadry zarządzającej, więc była to również możliwość porównania tego systemu z polskim systemem edukacji.

Pobyt w hiszpańskiej szkole był także doskonałą okazją do pokazania Polski, Kaszub, miasta Kartuzy i naszej szkoły nauczycielom i młodzieży hiszpańskiej. Jednocześnie nauczyciele z obu szkół zawiązali więzi współpracy, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnym projektem lub wymianą młodzieży.

Wizyta dała nauczycielom okazję do wymiany dobrych praktyk, a korzyści z udziału w mobilności staną się źródłem inspiracji do nowych ciekawych pomysłów. Najważniejszym wymiernym efektem udziału w projekcie jest rozwój oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli naszej szkoły, a także otwarcie na kontakty i wymiany zagraniczne.