Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.  Celem głównym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu rozwój fizyczny,
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności oraz samorządności uczniów,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem.

Nasza świetlica, by zapewnić opiekę, bezpieczeństwo i rozwój uczniów realizuje program własny "Świetlica szkolna – miejsce przyjazne dziecku". Jego podstawowym założeniem jest ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo - lekcyjnego ani ocen. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Tematyka zajęć jest dostosowana do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Zajęcia świetlicowe mają charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Regulamin Świetlicy.

Załączniki:

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06