Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach w ramach programu Erasmus+ w latach 2018 – 2020 realizowała autorski projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków". Jednym z głównych założeń tego projektu było zwiększenie kompetencji i umiejętności nauczycieli oddziałów przedszkolnych poprzez udział w kursach językowych i metodycznych. W ramach tego projektu zrealizowano 8 mobilności: cztery nauczycielki wzięły udział w kursie językowym na Malcie; nauczycielka informatyki oraz robotyki wzięła udział w szkoleniu doskonalącym kompetencje cyfrowe na Malcie; dwie wychowawczynie oddziału przedszkolnego wzięły udział w szkoleniu na temat nowoczesnego nauczania, które odbyło się we Włoszech; dyrektor szkoły wziął udział w szkoleniu we Włoszech na temat przywództwa i motywowania pracowników.

Udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w kursie językowym umożliwił wykorzystanie znajomości języka angielskiego w bieżącej pracy wychowawcy grupy przedszkolnej poprzez włączanie słownictwa w języku angielskim w codziennej pracy z dziećmi. Używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach zwiększyło kompetencje językowe dzieci i dało im naturalną możliwość podstawowej komunikacji w języku angielskim. Poprzez zwiększenie swoich kompetencji językowych nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w kursach metodycznych podnoszących ich kwalifikacje pedagogiczne.

Nauczycielka informatyki wzięła udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych z elementami robotyki. Podczas szkolenia poznała sposoby, metody i narzędzia pracy z dziećmi rozwijające u uczniów zdolności informatyczne, a także zdolności manualno – konstruktorskie. Dzięki szkoleniu i zdobytemu doświadczeniu, nauczycielka informatyki prowadziła zajęcia z robotyki w oddziałach przedszkolnych wykorzystując posiadane przez szkołę zestawy klocków LEGO.

Udział w projekcie Erasmus + pozwolił mi spotkać nauczycieli z różnych stron świata, w zajęciach uczestniczyli nauczyciele z Włoch, Ukrainy, Hiszpanii i innych krajów, którzy wspólnie chcieli poznać różne narzędzia technologii informacyjnej. Podczas kursu poznałam nowe, ciekawe sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem learning apps oraz metody tworzenia stron internetowych. W pracy zawodowej zastosowałam już niektóre poznane tam narzędzia, zarówno na lekcjach matematyki, jak i informatyki. Prowadziłam lekcje z przygotowanymi przez siebie ćwiczeniami na learning apps’ ie oraz wykorzystaniem stron internetowych do tworzenia avatarów oprócz tego staram się wprowadzać stopniowo elementy angielskiego, stosując go do pojęć matematycznych – powiedziała nauczycielka matematyki i informatyki p. Grażyna Mierska.

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych wzięły udział w szkoleniu metodycznym "Project and competence based learning: innovative and effective methods and tools". Dzięki temu szkoleniu nauczycielki poznały nowoczesne metody pracy z dziećmi, ciekawe narzędzia oraz pomoce dydaktyczne. Uczestniczki szkolenia rozwinęły swoją wiedzę na temat pracy projektowej, poznały narzędzia IT wykorzystywane w pracy dydaktycznej, a także poznały nowoczesne portale edukacyjne wykorzystywane w pracy zdalnej z dziećmi, co okazało się bardzo przydatne w obecnym czasie nauczania zdalnego.

Wychowawczyni oddziału przedszkolnego p. Natalia Miotk: Udział w projekcie realizowanym w ramach programu ERASMUS+ dał mi szansę nie tylko odwiedzenia obcego kraju, ale co najważniejsze dał szansę nauki języka obcego. Zajęcia były niezwykle ciekawe, uczestnictwo w zajęciach pozwoliło na przezwyciężenie barier językowych. Udział w szkoleniu metodycznym umożliwił nabycie kompetencji z zakresu uczenia opartego na metodzie projektów, wykorzystania innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych, poznałam ciekawe metody i narzędzia, które można wykorzystać do efektywniejszej nauki dziecka oraz polepszenia kontaktów w relacji uczeń – nauczyciel – rodzic.

Wychowawczyni oddziału przedszkolnego p. Dorota Zaborowska: Udział w projekcie Erasmus + dał mi możliwość rozwoju zawodowego. Biorąc udział w projekcie mogłam doskonalić znajomość języka angielskiego oraz poznać nowe, ciekawe metody prowadzenia zajęć. Podczas uczestnictwa w projekcie mogłam wymienić się doświadczeniem z innym nauczycielami oraz wzbogacić swój warsztat pracy. Zdobyłam umiejętności, które pozwoliły mi na urozmaicenie zajęć dla dzieci. Dowiedziałam się jak wykorzystać ciekawe platformy edukacyjne, aby przekazać dzieciom treści w ciekawszy sposób niż dotychczas.

Dyrektor szkoły p. Piotr Kloczkowski wziął udział w szkoleniu "Coaching leadership and motivation" – Udział w szkoleniu pozwolił mi na poznanie procesów zachodzących w nowo tworzonym zespole nauczycielskim wychowawców oddziałów przedszkolnym, a także poznanie mechanizmów budowania zaufania oraz autorytetu w pracy dyrektora szkoły. Udział w szkoleniu zaowocował nawiązaniem kontaktów z nauczycielami z innych krajów europejskich i umożliwił przystąpienie do projektu "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów" w partnerstwie ze szkołami z Niemiec i Czech.

Dzięki realizacji projektu zajęcia prowadzone z dziećmi stały się bardziej atrakcyjne, a także zwiększyły się kompetencje językowe oraz kompetencje informatyczno – matematyczne dzieci uczących się w "Dwójce".

erasmus plus

W dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się podsumowanie aktualnej działalności szkoły w zakresie realizacji projektów dotyczącej współpracy międzynarodowej. "Dwójka" aktualnie realizuje między innymi projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" (ERASMUS+ 2018) – projekt jest realizowany w okresie 01 września 2018 – 30 czerwca 2020 r., 8 nauczycieli bierze udział w szkoleniach językowych oraz metodycznych.

Na "Dzień Europejski" przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, p. Elżbieta Rejter – kierownik Wydziału Oświaty, nauczyciele szkoły oraz uczniowie "Dwójki" i ich rodzice. Trzech nauczycieli, którzy w ostatnim czasie realizowali projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" otrzymało certyfikaty Europass Mobility.

Realizowany projekt jest skutkiem realizacji przez nauczycieli oraz uczniów "Dwójki" Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Celem tego planu są: zwiększenie umiejętności językowych pracowników szkoły, zwiększenie umiejętności pracowników szkoły w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod nauczania oraz poprawa zarządzania szkołą i projektami.

erasmus plus

Kartuska Dwójka jest w trakcie realizacji projektu „Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" w ramach programu Erasmus+. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli placówki oraz nadanie jej wymiaru europejskiego. Zagraniczne szkolenia nauczycieli mają na celu efektywny rozwój zawodowy poprzez podnoszenie własnych umiejętności, poznanie metod, które zwiększają aktywność uczniów, poznanie systemów edukacji w innych krajach oraz metod zarządzania w edukacji.

W dniach 26 maja – 2 czerwca 2019 r. dwie nauczycielki Dwójki wzięły udział w szkoleniu językowym na Malcie. Zajęcia odbywały się w systemie indywidualnym (konwersacje) oraz w systemie grupowym. W zajęciach uczestniczyły osoby z różnych stron Europy, co pozwoliło nie tylko na nawiązanie nowych kontaktów, ale także podniesienie własnych kompetencji językowych.

Projekt „Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" to nie tylko udział w kursach językowych, ale także udział nauczycieli Dwójki w szkoleniach metodycznych. Dyrektor szkoły wziął udział w szkoleniu „Przywództwo w szkole i innowacje w edukacji” w Rzymie. Udział w szkoleniu umożliwił poznanie różnorodnych metod i narzędzi służących zarządzaniu szkołą, był także okazją do nawiązania kontaktów z innymi europejskimi szkołami. Udział w kursie był okazją do doskonalenia umiejętności tworzenia i zarządzania projektami edukacyjnymi.

Jesienią tego roku jeszcze trójka nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych i metodycznych.

Realizacja projektu przez kartuską Dwójkę umożliwi podwyższenie poziomu pracy dydaktyków – nauczyciele podwyższą swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego, przygotowując się jednocześnie do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w szkole, zapewni uczniom wyższą jakość nauczania poprzez wykorzystywanie przez nauczycieli innowacyjnych metod dydaktycznych w pracy z uczniem. Ich zastosowanie w edukacji jest nieocenione, pozwala na wykorzystywanie nowoczesnych zasobów w Internecie oraz wykorzystywania ciekawych aplikacji podczas zajęć. Nauczyciele Dwójki mają możliwość „podejrzenia” pracy innych europejskich szkół, przenosząc do polskiego systemu edukacji to co najciekawsze i najlepsze podnosząc jakość pracy Dwójki. Dzieląc się zdobytą wiedzą nauczyciele przyczyniają się do stworzenia lokalnego środowiska sprzyjającego twórczemu rozwojowi ucznia jako obywatela nowoczesnej Europy.

erasmus plus

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach wzięła udział w konkursie projektów ERASMUS + 2018 w ramach akcji Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Projekt został napisany przez dyrekcję szkoły. Jego koordynatorem jest pan Piotr Kloczkowski. Nadmienić należy, że na 740 wniosków projekt zajął 51 miejsce. Jest to bardzo wysoki wynik.

Nadrzędnym celem projektu "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" jest wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli placówki. Mimo bardzo dobrych wyników uczniów w sprawdzianach, konkursach, egzaminach, szkoła jest świadoma tego, że potrzebuje nowoczesnej kadry otwartej na Europę. Tylko taka kadra będzie w stanie odpowiednio oddziaływać na uczniów poszukujących wiedzy i konkretnych wzorców do naśladowania. Mobilności kadry mają na celu wdrażanie nowoczesnych metod nauczania.

Udział nauczycieli w szeregu kursach metodycznych i językowych ma na celu: efektywny rozwój zawodowy poprzez podnoszenie własnych umiejętności, poznanie metod, które zwiększą aktywność uczniów, poznanie systemów edukacji w innych krajach oraz metod zarządzania.

Przez realizację tego projektu szkoła zamierza również przygotować się do podjęcia aktywności w programie Erasmus + KA2 „Partnerstwa strategiczne”. Udział nauczycieli w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia kompetencji kadry pedagogicznej, zaangażowanej w realizację projektów w kolejnych latach, co ułatwi rozpoczęcie współpracy między szkołami europejskimi szkołami partnerskimi.

W ramach projektu proponuje się następujące mobilności:

  • Kursy językowe przygotowujące nauczycieli do nawiązania efektywnej współpracy z innymi instytucjami oświatowymi w ramach programów Erasmus+ Akcja k2 oraz eTwinning, a także do wdrażania elementów CLIL podczas zajęć wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Opiekun Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Słunószka” poprzez kurs przygotuje się językowo do wyjazdów z zespołem w celu promowania szkoły oraz kultury i tradycji Kaszub.
  • Kursy metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej posłużą poznaniu ciekawych form pracy z najmłodszymi uczniami.
  • Szkolenie rozwijające kompetencje nauczycieli w zakresie nauki robotyki i nauki programowania.
  • Indywidualny wyjazd dyrektora szkoły na kurs rozwijający umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania szkołą jak i sprawnego kierowania realizacja projektów unijnych. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych przyczyni się do poszerzania możliwości współpracy z konkretnymi partnerami strategicznymi umożliwiając nauczycielom wzięcie udziału w kolejnych działaniach w przyszłych projektach opartych na akcji KA1 job shadowing czy short term teaching assignament.

Powyższe działania przyczynia się do spełnienia zdiagnozowanych potrzeb szkoły, a mianowicie:

  • Szkoła będzie mogła zapewnić uczniom wyższą niż obecnie jakość nauczania poprzez wykorzystanie przez nauczycieli innowacyjnych metod oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych.
  • W zakresie współpracy międzynarodowej rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli umożliwi im aktywniejszy udział w szkoleniach metodycznych. Posługiwanie się językiem obcym w stopniu komunikatywnym pozwoli im na podejmowanie nowych wyzwań, takich jak umożliwienie uczniom udziału w projektach e Twinning, Erasmus+.
  • Poszczególne mobilności zostaną rozłożone w czasie, zgodnie z potrzebami szkoły, nauczycieli biorących udział w projekcie oraz harmonogramem poszczególnych kursów. Wszystkie zaplanowane mobilności edukacyjne przyczynia się do stworzenia środowiska sprzyjającego twórczemu rozwojowi ucznia jako obywatela nowoczesnej Europy.