Od listopada 2011 r. zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”. Grupa III liczy 5 uczniów z klasy II b. Zajęcia są tak prowadzone, aby uczniowie odnaleźli przyjemność w kontakcie ze słowem, nawet jeśli czytanie wciąż sprawia im trudność. Zastosowanie różnorodnych metod i form pracy pomaga uczniom wyeksponować swoje mocne strony, budować wiarę we własne siły oraz pomaga przezwyciężać trudności szkolne. Podczas zajęć stale i systematycznie podnoszona jest motywacja dziecka do nauki poprzez możliwość uzyskiwania drobnych sukcesów, wzmacniane jest poczucie własnej wartości. Poznając mocne i słabsze strony ucznia nauczyciel może lepiej dobrać ćwiczenia wyrównawcze, a tym samym nie dopuścić do nawarstwiania się problemów. Program zajęć zawiera:

  • kształcenie umiejętności czytania i pisania na etapie litery, sylaby, wyrazu, zdania
  • ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość wzrokową
  • ćwiczenia w kształtnym pisaniu
  • doskonalenie pisowni wyrazów wielką literą
  • ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z u-ó, ż-rz, ch-h

W czasie zajęć wykorzystywane są karty pracy zawierające teksty do samodzielnego czytania, zagadki, rebusy, wierszyki, a także teksty do czytania z podziałem na role. Uczniowie zapisują odpowiedzi na pytania uzupełniają teksty z lukami, poznają zasady pisowni, uczą się jak korzystać ze słowników ortograficznych, grają w gry dydaktyczne takie jak: "Ortografia i gramatyka dla Smyka”, "Zagadki Smoka Obiboka”, "Bączek", Quiz przyrodniczy, MEMO. Efektem regularnego czytania jest większy zasób słów, bogatsza wyobraźnia, lepsza komunikacja, większa sprawność w działaniach społecznych, wyższa samoocena, szersza wiedza ogólna, lepsza koncentracja uczniów.

Od listopada 2011 r. dzieci z klas młodszych uczestniczą w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone zajęcia wspomagające czytanie i pisanie mają na celu doskonalenie techniki czytania, usprawnianie czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania oraz niwelowania napięć emocjonalnych oraz podnoszenie poczucia własnej wartości.

W klasach pierwszych szczególnie duży nacisk kładzie się na doskonalenie funkcji percepcyjno - motorycznych niezbędnych w procesie nauki czytania i pisania. W klasach drugich i trzecich wyrabia się wrażliwość ortograficzną oraz wypracowuje nawyk poprawnego pisania pod względem ortograficznym. Realizację powyższych zadań wspomagają różnorodne pomoce w postaci kart pracy i gier dydaktycznych. Dzieci chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach. Każdy z uczniów robi postępy na miarę swoich możliwości.

Beata Hinc

indywidualizacjaOd listopada 2011 r. zajęcia logopedyczne realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, usuwanie wad wymowy oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej podczas ćwiczeń. Opanowanie właściwej techniki mówienia zwiększa szanse edukacyjne dziecka, pomaga osiągnąć sukcesy szkolne, wspomaga naukę czytania i pisania, a także podnosi samoocenę i ułatwia kontakty społeczne.

Terapią logopedyczną objętych jest 27 uczniów klas I - III, którzy zostali zakwalifikowani do zajęć na podstawie przeprowadzonych badań selekcyjnych i diagnostycznych. Uczniowie kształcą poprawną wymowę poprzez ćwiczenia fonetyczne, leksykalne i gramatyczne. Specjalistycznym ćwiczeniom w wywoływaniu i utrwalaniu prawidłowo brzmiących głosek towarzyszą ćwiczenia oddechowe, gimnastyka narządów mowy, doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnianie techniki czytania i pisania oraz wdrażanie do twórczej aktywności słownej. Uzyskiwane efekty terapii dzieci utrwalają poprzez gry i zabawy logopedyczne, zagadki, rebusy, układanki, loteryjki, gry planszowe oraz multimedialne programy logopedyczne i edukacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, zadań i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej oraz skuteczne wyeliminowanie trudności. Bardzo ważne w procesie terapii jest wzmacnianie u dziecka wiary we własne możliwości, dostrzeganie jego postępów i co najważniejsze – podejmowanie i kontynuowanie ćwiczeń w domu rodzinnym.

Od listopada 2011 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez UE „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”. Pozyskane środki przez Gminę z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL z inicjatywy Pani burmistrz Mirosławy Lehman wykorzystaliśmy z wieloma szkołami na rozwój naszych dzieci. Przedsięwzięciem tym objęci są uczniowie z klas I - III, którym zaoferowaliśmy zajęcia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wspomagające naukę czytania i pisania, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

Głównym założeniem programu jest pokonywanie trudności w nauce - wyrównywanie, powtarzanie i utrwalanie wiadomości, czy też rozwijanie różnego rodzaju uzdolnień. Tego typu zajęcia w szczególności logopedyczne, gimnastyka korekcyjna są szczególnym dobrodziejstwem dla rodziców, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom pomocy w tym zakresie. Również szkoła na co dzień nie posiada środków na organizacje tak specjalistycznych zajęć w takiej ilości i dla takiej grupy uczniów. Projektem objęliśmy aż 95 % uczniów z klas I - III.

Już dziś widzimy, że systematyczna praca w małych grupach daje oczekiwane efekty. Odpowiednia atmosfera, ciekawe, urozmaicone - często w formie zabaw dydaktycznych zajęcia, motywująco wpływają na dzieci, które chętnie biorą w nich udział.

{phocagallery view=category|categoryid=78|limitstart=0|limitcount=43|pluginlink=0}