Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach wzięła udział w konkursie projektów ERASMUS + 2018 w ramach akcji Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Projekt został napisany przez dyrekcję szkoły. Jego koordynatorem jest pan Piotr Kloczkowski. Nadmienić należy, że na 740 wniosków projekt zajął 51 miejsce. Jest to bardzo wysoki wynik.

Nadrzędnym celem projektu "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" jest wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli placówki. Mimo bardzo dobrych wyników uczniów w sprawdzianach, konkursach, egzaminach, szkoła jest świadoma tego, że potrzebuje nowoczesnej kadry otwartej na Europę. Tylko taka kadra będzie w stanie odpowiednio oddziaływać na uczniów poszukujących wiedzy i konkretnych wzorców do naśladowania. Mobilności kadry mają na celu wdrażanie nowoczesnych metod nauczania.

Udział nauczycieli w szeregu kursach metodycznych i językowych ma na celu: efektywny rozwój zawodowy poprzez podnoszenie własnych umiejętności, poznanie metod, które zwiększą aktywność uczniów, poznanie systemów edukacji w innych krajach oraz metod zarządzania.

Przez realizację tego projektu szkoła zamierza również przygotować się do podjęcia aktywności w programie Erasmus + KA2 „Partnerstwa strategiczne”. Udział nauczycieli w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia kompetencji kadry pedagogicznej, zaangażowanej w realizację projektów w kolejnych latach, co ułatwi rozpoczęcie współpracy między szkołami europejskimi szkołami partnerskimi.

W ramach projektu proponuje się następujące mobilności:

  • Kursy językowe przygotowujące nauczycieli do nawiązania efektywnej współpracy z innymi instytucjami oświatowymi w ramach programów Erasmus+ Akcja k2 oraz eTwinning, a także do wdrażania elementów CLIL podczas zajęć wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Opiekun Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Słunószka” poprzez kurs przygotuje się językowo do wyjazdów z zespołem w celu promowania szkoły oraz kultury i tradycji Kaszub.
  • Kursy metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej posłużą poznaniu ciekawych form pracy z najmłodszymi uczniami.
  • Szkolenie rozwijające kompetencje nauczycieli w zakresie nauki robotyki i nauki programowania.
  • Indywidualny wyjazd dyrektora szkoły na kurs rozwijający umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania szkołą jak i sprawnego kierowania realizacja projektów unijnych. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych przyczyni się do poszerzania możliwości współpracy z konkretnymi partnerami strategicznymi umożliwiając nauczycielom wzięcie udziału w kolejnych działaniach w przyszłych projektach opartych na akcji KA1 job shadowing czy short term teaching assignament.

Powyższe działania przyczynia się do spełnienia zdiagnozowanych potrzeb szkoły, a mianowicie:

  • Szkoła będzie mogła zapewnić uczniom wyższą niż obecnie jakość nauczania poprzez wykorzystanie przez nauczycieli innowacyjnych metod oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych.
  • W zakresie współpracy międzynarodowej rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli umożliwi im aktywniejszy udział w szkoleniach metodycznych. Posługiwanie się językiem obcym w stopniu komunikatywnym pozwoli im na podejmowanie nowych wyzwań, takich jak umożliwienie uczniom udziału w projektach e Twinning, Erasmus+.
  • Poszczególne mobilności zostaną rozłożone w czasie, zgodnie z potrzebami szkoły, nauczycieli biorących udział w projekcie oraz harmonogramem poszczególnych kursów. Wszystkie zaplanowane mobilności edukacyjne przyczynia się do stworzenia środowiska sprzyjającego twórczemu rozwojowi ucznia jako obywatela nowoczesnej Europy.