Opieka medyczna nad uczniami w szkole sprawowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku, Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku (o opiece zdrowotnej nad uczniami).

Wykaz świadczeń gwarantowanych, udzielanych w środowisku nauczania i wychowania:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń,
 5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I - VI) przebywających w miejscach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni,
 9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka maja prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę w szkole. Sprzeciw nie dotyczy nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

Opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka p. Barbara Klajna, tel. 884295227.

Gabinet profilaktyki medycznej jest czynny:

 • poniedziałek 11:30 - 15:30
 • środa 7:30 - 15:30
 • piątek 7:30 - 15:30

Zalecenia dla rodziców i opiekunów ucznia:

1Systematyczne sprawdzanie czystości głów dzieciom. Zdarzają się ogniska zakażenia wszami. Wszawica jest chorobą zagrażającą każdemu. W przypadku stwierdzenia zakażenia należy kupić specjalny szampon w aptece i zastosować go wg instrukcji. Dziecko w tym czasie pozostaje w domu. Bardzo prosimy o zawiadomienie wychowawcy i pielęgniarki szkolnej o zakażeniu. Za pomocą dzienniczków ucznia lub pocztą elektroniczną przekażemy informację o konieczności codziennego sprawdzania głów uczniów w celu zapobieżenia rozszerzenia się zakażenia.

2Dopilnowanie aby do szkoły dzieci przychodziły czyste, zdrowe i z drugim śniadaniem. W szkole nie ma lekarza, pielęgniarka nie leczy, ale w razie konieczności może podać leki przeciw bólowe, przeciwgorączkowe (Paracetamol), krople żołądkowe. Nie posiadamy i nie podajemy leków specjalistycznych np. na przeziębienie, alergię, krople do oczu, uszu, nosa itp. W razie istniejących przeciwwskazań np. uczulenie lub rodzic (opiekun) nie wyraża zgody na podanie w razie konieczności leku (Paracetamol, krople żołądkowe) prosimy o przekazanie pielęgniarce odpowiedniej informacji na piśmie.

3Aktualizowanie numerów telefonów kontaktowych.

4Wykonywanie obowiązkowych badań profilaktycznych tzw. bilansów zdrowia. Uczniowie klas: 0, III i VII szkoły podstawowej oraz klas II i ostatnich szkół ponadpodstawowych podlegają powszechnym badaniom profilaktycznym (tzw. bilanse). Wstępne pomiary wagi i wzrostu, obliczenie BMI oraz wskaźników centylowych, badanie ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu, ciśnienia tętniczego, statyki ciała - kręgosłup, klatka piersiowa, kończyny dolne - kolana, stopy wykonuje pielęgniarka szkolna i wydaje kartę badania uczniowi. Badania są wykonywane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni w obecności rodzica (dotyczy szkoły podstawowej). Często lekarze wymagają obecności rodzica do ukończenia lat 18-tu.